Disclaimer

Met het verstrekken van uw gegevens aan ons, Warner Music Benelux ("Warner"), bevestigt u dat u wenst deel te nemen aan de ‘Twenty One Pilots - Faceswap’ wedstrijd en dat u hiermee kans wenst te maken op twee (2) toegangskaarten voor het concert van Twenty One Pilots op dinsdag 15 november 2016 in de Heineken Music Hall te Amsterdam plus een zgn ‘Meet & Greet’ met Twenty One Pilots en u bevestigt akkoord te gaan met deze Voorwaarden en Condities.

1.       BEVOEGDHEID

1.1     Om deel te nemen moet u een ingezetene zijn van Nederland.

1.2     Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te 
    hebben verkregen voor deelname aan deze wedstrijd en zullen
desgevraagd deze toestemming aan Warner overleggen.

1.3     Medewerkers van Warner (of hun familie) en aan Warner gelieerde 
    bedrijven of bedrijven of personen die direct betrokken zijn (geweest) bij 
    de ontwikkeling of afhandeling van deze wedstrijd zijn van deelname 
    uitgesloten.

1.4     U kunt deelnemen vanaf 31 oktober 2016. De uiterste deelname datum is 
10 november 2016. Warner is niet verantwoordelijk voor inschrijvingen die verloren gaan, beschadigd aankomen (bijvoorbeeld door data problemen) of voor de onmogelijkheid inschrijvingen te accepteren vanwege storingen, uitval of enig ander technisch probleem, inclusief     problemen met internet verbindingen, in computer systemen, software, servers e.d. Late, niet-volledige, beschadigde inschrijvingen en inschrijvingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze frauduleus zijn, zullen niet geaccepteerd worden.

1.5     Warner heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen,     inschrijvingen uit te sluiten van deelname wanneer zij reden heeft om aan 
te nemen dat betreffende deelnemer zich niet gehouden heeft aan deze 
voorwaarden en condities of niet te goeder trouw gehandeld heeft.

2.      DEELNAME

2.1     Om deel te nemen gaat u naar de zgn. ‘landingspagina’ van de wedstrijd 
op www.cliqueswap.nl  en volgt u de instructies.
Deelname is gratis. 

3.     PRIJS

3.1     Uit de inschrijvingen zal één winnaar worden geselecteerd. De winnaar 
ontvangt twee (2) toegangskaarten voor het concert van Twenty One Pilots op dinsdag 15 november 2016 in de Heineken Music Hall te Amsterdam plus een zgn ‘Meet & Greet’ met Twenty One Pilots.

3.2     De prijs is niet inwisselbaar voor geld maar Warner behoudt zich het recht     voor om de prijs te vervangen voor een alternatieve prijs van dezelfde of     hogere waarde ingeval om enige reden de prijs niet beschikbaar mocht     zijn.

4.     DE WINNAAR

4.1     De winnaar wordt willekeurig gekozen uit inschrijvingen. De keuze zal
definitief zijn en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

4.2     De winnaar zal uiterlijk 11 november 2016 via Facebook, Instagram of 
Twitter geïnformeerd worden. Wanneer u gewonnen heeft maar uw 
contact gegevens zijn gewijzigd sinds het moment van uw inschrijving 
behoudt Warner zich het recht voor om u verder uit te sluiten van 
deelname en een andere winnaar aan te wijzen.

4.3     De winnaar dient binnen 24 uur na ontvangst van het e-mail bericht van     Warner te reageren en de prijs te accepteren. Ingeval er niet binnen 48     uur gereageerd wordt zal de betreffende deelnemer niet langer als     winnaar beschouwd worden en zal er een nieuwe winnaar worden     aangewezen volgens de hierboven in 4.1 omschreven methode. Deze     procedure zal gevolgd worden totdat er een winnaar is die de prijs     geaccepteerd     heeft.

4.4     Warner kan de winnaar verzoeken om bewijzen van identiteit, leeftijd en     residentie te overleggen. Ingeval van onduidelijkheid met betrekking tot     de identiteit van de winnaar wordt de inschrijving geacht te zijn gedaan 
door de houder van het e-mail account vanwaar de inschrijving is gedaan.     Warner kan de winnaar verzoeken bewijzen te overleggen dat de winnaar      de officiele houder is van het betreffende e-mail account.

4.5      Wanneer enige van de hierna volgende omstandigheden van toepassing     is, wordt de winnaar geacht af te zien van de prijs en zal een     alternatieve winnaar aangewezen worden volgens de in 4.1 omschreven     methode:

    a.     de prijs (of enige correspondentie dienaangaande en/of ons bericht         ter bevestiging van de winnaar) wordt als 'niet afleverbaar' ('non-        deliverable') aan ons geretourneerd;

    b.     de winnaar reageert niet op een verzoek om contact op te nemen         met Warner binnen 48 uur na het versturen van een dergelijk             verzoek;

    c.     de winnaar reageert niet op het verzoek om bewijzen van identiteit,         leeftijd en residentie te overleggen of kan deze niet overleggen             binnen 48 uur na het versturen van een dergelijk verzoek, of

    d.     Warner vermoed dat er niet in overeenstemming met deze             Voorwaarden en Condities gehandeld wordt.

4.6    De namen van de winnaars kunnen worden verkregen door, na 
    11 november 2016 en voor 1 december 2016, een aan u zelf 
geadresseerde gefrankeerde envelop te sturen naar ‘Warner Music Benelux’ ,Postbus 749, 1211 AB Hilversum, Nederland, met op de envelop vermeldt: ‘Twenty One Pilot concert wedstrijd’

5.     ALGEMEEN

5.1     Prijzen mogen niet aan anderen worden overgedragen noch ingeruild     worden voor geld of alternatieve prijzen.

5.2     Warner mag, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden en Condities, 
en/of de prijs wijzigen, aanpassen, tenietdoen of     opschorten ingeval dit
nodig mocht blijken of ingeval noodzakelijk wegens omstandigheden die 
buiten haar controle liggen. Warner is niet aansprakelijk voor eventuele 
gevolgen hiervan. In dergelijke omstandigheden zullen alternatieve prijzen 
aangeboden worden.

5.3     Geen enkele verplichting, garantie, voorwaarde of conditie die niet     uitdrukkelijk in deze Voorwaarden en Condities is omschreven, met     uitzondering van wettelijk verplichte, zal van toepassing zijn op deze     wedstrijd. Warner zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade onstaan     door deelname aan deze wedstrijd (inclusief eventuele schade aan de     computer van de deelnemer of enig ander gerelateerd aan of veroorzaakt 
of software in verband met deze wedstrijd) of door het accepteren, 
gebruiken of misbruiken van enige prijs met uitzondering van 
aansprakelijkheid vooroverlijden, persoonlijk letsel, fraude en schade of 
verlies door nalatigheid welke niet uitgesloten is.

5.4     Beslissingen van Warner zullen bindend zijn in iedere omstandigheid, ook     wanneer het omstandigheden betreft die niet in deze Voorwaarden en     Condities omschreven zijn. Hierover zal geen correspondentie gevoerd     worden.

5.5     Warner heeft het recht om een deelnemer of winnaar te diskwalificeren     ingeval niet aan deze Voorwaarden en Condities wordt voldaan.

6.     PUBLICITEIT EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1     Met deelname aan deze wedstrijd, gaan deelnemers akkoord dat Warner,     en aan Warner geaffilieerde bedrijven, gebruik maken van de persoonlijke     gegevens die door de deelnemer zijn opgegeven, als onderdeel van deze     wedstrijd en het toekennen van prijzen alsook het sturen van 
nieuwsbrieven door u aangevraagd, één en ander in overeenstemming     met de Warner Privacy Policy die u kunt raadplegen op 
www.wminewmedia.com/privacy 

6.2     Winnaars gaan ermee akkoord om alle kennis en gegevens van Warner en     haar zakelijke activiteiten en personeel verkregen door deelname aan deze     wedstrijd vertrouwelijk te behandelen.

7.     JURISDICTIE

    Op de wedstrijd en deze Voorwaarden en Condities zal Nederlands 
Recht van toepassing zijn. Geschillen zullen worden onderworpen aan de 
bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

8.     PROMOTOR/DATA CONTROLLER

Warner Music Benelux B.V.
Middenweg 1
1217 HS  Hilversum